Skip to content
10.05.2011 Nowa strategia UE na rzecz bioróżnorodności

3 maja b.r. Komisja Europejska przyjęła projekt Strategii EU w zakresie ochrony różnorodności biologicznej do roku 2020.
Założeniem tego dokumentu jest powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej i degradacji usług ekosystemowych w UE do roku 2020, odbudowanie ich w możliwie największym stopniu oraz zwiększenie wkładu Europy na rzecz globalnego zapobiegania utracie różnorodności biologicznej.Strategia oparta jest na sześciu obszarach priorytetowych (ochrona przyrody, ekosystemy i usługi ekosystemowe, rolnictwo i leśnictwo, rybołówstwo, inwazyjne gatunki obce, działania na skalę globalną).
Jeśli chodzi o Ochronę Przyrody komisja proponuje m. in następujące mierzalne cele:
- zwiększenie o 100% liczby typów ekosystemów we właściwym lub poprawiającym się stanie ochrony
- zwiększenie o 50% liczby gatunków we właściwym lub poprawiającym się stanie ochrony
- odtworzenie o 15% zniszczonych ekosystemów
Wśród przewidywanych działań ujęto miedzy innymi:
- ukończenie "w dużej mierze" do 2012 r. tworzenia sieci Natura 2000 także na morzach,
- zapewnienie opracowywania i wdrażania planów ochrony Natura 2000 we właściwym czasie,
- uruchomienie 'nowego procesu biogeograficznego' - dyskusji nad sposobami ochrony siedlisk i gatunków w sieci Natura 2000.
- włączanie ochrony w kluczowe polityki planowania przestrzennego i korzystania z wód, zarówno wewnątrz sieci, jak i poza obszarami sieci "Natura 2000".
- objęcie wszystkich lasów państwowych i większych lasów prywatnych planami urządzenia lasu opartymi na zasadzie zrównoważonej gospodarki leśnej, zawierającymi środki na rzecz ochrony przyrody
- opracowanie i połowanie nowych europejskich aktów prawnych w sprawie inwazyjnych gatunków obcych
Strategia zostanie poddana ocenie w połowie okresu, tj. w 2014 r. Ocena będzie okresowo aktualizowana przy uwzględnieniu najnowszych informacji, pochodzących z szerokiej gamy źródeł. 
Tekst strategii dostępny jest tutaj.