Skip to content
17.04.2011 Pogłębiona Krypianka w Ostoi Kozienickiej

Podczas prowadzenia inwentaryzacji terenowej wiosną b.r stwierdzono pogłębienie rzeki Krypianki od miejscowości Molendy w kierunku północnym na odcinku około 1,2 km, na którym rzeka płynie przez obszar Natura 2000 PLB Ostoja Kozienicka oraz częściowo przez PLH Puszcza Kozienicka.Prace pogłębiające bezpośrednio zagrażają gatunkom dyrektywowym, dla ochrony których wyznaczono w/w obszar Natura 2000. Są to: derkacz, żuraw, bocian biały, bocian czarny. Omawiany obszar jest jednym z najważniejszych w Ostoi Kozienickiej skupisk lęgowych ptaków wodno – błotnych, chronionych prawem krajowym lub objętych ochrona łowiecką (krzyżówka, czajka, kszyk, świergotek łąkowy, dziwonia, strumieniówka, łozówka). W zasięgu prac znalazły się też siedlika priortytetowe, dla których wyznaczono obszar Natura 2000 Puszcza Kozienicka (łęgi, łąki świeże). Pogłębienie rzeki spowodowało przyśpieszenie spływu wód, obniżenie poziomu wód gruntowych i podskórnych o kilkadziesiąt centymetrów na obszarze kilkuset hektarów. Wpłynie to zdecydowanie negatywnie na w/w gatunki i siedliska przyrodnicze oraz może 
przyczynić się do znacznej utraty wartości przyrodniczych fragmentów obszarów Natura 2000. MŚTO zwróciło się do RDOŚ Warszawa o podjęcie działań zmierzających do wyjaśnienia czy analizowane przedsięwzięcie przeszło wymaganą prawem krajowym i europejskim procedurę oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, a także o przywrócenie stanu poprzedniego. Czekamy na dalsze wieści w tej sprawie.

Źródło: Jacek Tabor, MŚTO