Skip to content
17.01.2011 Ochrona przeciwpowodziowa niszczy podlaskie rzeki

 

Wojewódki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku prowadzi mechaniczne odmulanie 214 km rzek w województwie podlaskim, z czego 80 km w granicach obszarów Natura 2000. Działania hydrotechniczne przedstawiane z reguły jako prace utrzymaniowe, lub związane z ochroną przeciwpowodziową to w większości przypadków prace typowo regulacyjne, mogące mieć silny, negatywny wpływ na zasoby przyrodnicze dolin rzecznych na Podlasiu. Wśród rzek, które już zostały częściowo zmeliorowane są m.in. odcinki rzek Narew oraz Supraśl (oba w granicach obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000). Większość z wykonywanych prac nie przeszła odpowiednich procedur związanych z oceną oddziaływania na środowisko.


Wszystkie najważniejsze organizacje pozarządowe, w tym Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Klub Przyrodników oraz WWF skierowały pisma interwencyjne w tej sprawie do właściwych instytucji.


Wg informacji przekazywanych do OTOP, w ramach „ochrony przeciwpowodziowej” także w innych województwach, m.in. mazowieckim, świętokrzyskim i małopolskim wykonywane są prace hydrotechniczne, często bez odpowiednich uzgodnień środowiskowych.