Skip to content
Monitoring ostoi ptaków

 

DLACZEGO MONITORING OSTOI PTAKÓW JEST WAŻNY?

Jednym z warunków sprawnego funkcjonowania ostoi ptaków jest ich regularny monitoring, obejmujący wykrywanie zagrożeń na terenie ostoi, ocenę populacji ptaków, jak i stan zachowania ich siedlisk. Monitorowanie ostoi jest niezwykle istotne, ponieważ umożliwia odpowiednio wczesne wykrywanie czynników zagrażających występującym tam gatunkom i siedliskom oraz informuje nas, czy działania ochronne na terenie ostoi spełniają swój cel. Monitoring ostoi umożliwia także priorytetyzację działań ochronnych, poprzez wskazywanie, które elementy przyrodnicze w ostoi są najbardziej zagrożone. Ponieważ duża część populacji gatunków narażonych na wyginięcie skoncentrowana jest na terenie ostoi ptasich, monitoring tych obszarów umożliwia także śledzenie zmian liczebności gatunków „specjalnej troski”. Przykładem takich gatunków w naszym kraju są podgorzałka, orlik grubodzioby, kraska czy wodniczka, których populacje w całości skoncentrowane są w ostojach ptaków i są to jednocześnie gatunki silnie narażone na wyginięcie.

 

  JAK WYKORZYSTYWANE SĄ DANE MONITORINGOWE? 


Dane zbierane przez opiekunów ostoi podczas kontroli terenowych, wykorzystywane są zasadniczo w dwojaki sposób:
1. interwencje – podejmowane na bieżąco przez OTOP w przypadku stwierdzenia przez opiekunów działań zagrażających zasobom przyrodniczym w ostoi (patrz także zakładka „Interwencje w ostojach”)
2. raporty monitoringowe – przygotowywane na podstawie danych z formularzy monitoringu.

Raporty monitoringowe przygotowywane co 2 lata wskazywać będą na zmiany jakim podlegają zasoby przyrodnicze w ostojach ptaków oraz analizować będą czynników zagrażające w największym stopniu gatunkom oraz siedliskom tam występującym. Będą one także proponować działania jakie powinny zostać podjęte, żeby przeciwdziałać negatywnym procesom obserwowanym w ostojach. Wyniki tych raportów przekazywane będą opinii publicznej, a także wszystkim właściwym instytucjom rządowym i pozarządowym. 
Warto także dodać, że dane monitoringowe uzyskiwane przez opiekunów wprowadzane są także do Światowej Bazy Ptaków (World Bird Database), dzięki czemu wykorzystywane one są do analiz na poziomie międzynarodowym – kontynentalnym czy globalnym.


MONITORING OSTOI PTAKÓW W LATACH 2008-2009

W okresie 2008-2009 opiekunowie ostoi zebrali dane monitoringowe dla 123 ostoi . W 2008 roku zebrano 74 formularze monitoringu, w 2009 - 75, dla 26 ostoi uzyskano formularze z obu lat. W ramach kontroli terenowych ostoi IBA wolontariusze odbyli ok. 610 podróży do ostoi, co daje łącznie ok. 6430 przepracowanych godzin. Informacje zebrane w formularzach monitoringu zostały częściowo podsumowane w publikacji „Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce”, wydanej w 2010 r.