Skip to content
05.05.2013 Plan zadań dla Puszczy i Ostoi Knyszyńskiej
30 kwietnia 2013 r.  odbyło się pierwsze spotkanie dla zainteresowanych udziałem w pracach nad projektem planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Puszcza Knyszyńska i Ostoja Knyszyńska.
W spotkaniu udział wzięło około 50 osób reprezentujących różne instytucje i podmioty prowadzące działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono oba obszary Natura 2000. W spotkaniu uczestniczyły również podmioty i instytucje, których zapisy planów mogą bezpośrednio lub pośrednio dotyczyć.
Głównym celem spotkania, oprócz prezentacji walorów przyrodniczych ww. obszarów oraz zdefiniowania zakresu prac i celów do osiągnięcia w trakcie procesu planowania ochrony obszarów, było zapewnienie wszystkim zainteresowanym możliwości udziału we współtworzeniu projektów planów zadań ochronnych na poszczególnych etapach jego powstawania. W tym właśnie celu powołano Zespoł Lokalnej Współpracy, w skład którego weszli wszyscy zainteresowani uczestnicy spotkań.
Na potrzeby opracowania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Ostoja Knyszyńska i Puszcza Knyszyńska opracowano ekspertyzy przyrodnicze, dostepne na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.