Skip to content
27.05.2013 PZO na Mazowszu
W dniach 21 i 22 maja 2013 r. w siedzibie Nadleśnictwa Łochów odbyły się pierwsze spotkania w ramach prac nad projektami planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Dolina Liwca PLB140002, Ostoja Nadliwiecka PLH140032, Dolina Dolnego Bugu PLB140001 i Ostoja Nadbużańska PLH140011. Spotkania  zorganizowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, odpowiedzialna za opracowanie planów dla ww. obszarów. 
Głównym celem tych i kolejnych spotkań jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym udziału w tworzeniu planów zadań ochronnych na poszczególnych etapach. Jest to okazja do dyskusji oraz wypowiedzenia się na temat zapisów proponowanych w sporządzanych dokumentach. W ramach pierwszych warsztatów przekazano ogólne informacje na temat obszarów Natura 2000 w Polsce, opisano proces tworzenia planów zadań ochronnych, jak również przestawiono i scharakteryzowano przedmioty ochrony dla danego obszaru Natura 2000. Zaprezentowane zostały najważniejsze zagadnienia z zakresu biologii i ekologii gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których utworzone zostały poszczególne obszary Natura 2000. 
W ramach dalszych prac nad planami zadań ochronnych zidentyfikowane zostaną istniejące i potencjalne zagrożenia oraz określone cele i działania ochronne, a także opracowane wskazania do dokumentów planistycznych niezbędne dla utrzymania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono dany obszar Natura 2000.
Kolejne spotkania zaplanowano na sierpień i wrzesień 2013 r. Informacje na ten temat dostępne będą w serwisach interenetowych.