Skip to content
04.04.2012 Raport o rzadkich dzięciołach w Puszczy Boreckiej.

Z inicjatwyy opiekuna ostoi Puszcza Borecka opracowano raport z inwentaryzacji dzięciołów: białogrzbietego Dendrocopos leucotos i trójpalczastego Picoides tridactylus w Puszczy Boreckiej w 2010 r.. Raport formułuje jednocześnie praktyczne zalecenia do przywrócenia korzystnego stanu ich ochrony na Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000.

Wyniki raporty wskazuja, że populacja dzięcioła białogrzbietego w Puszczy Boreckiej zmniejszyła się około dwukrotnie na przestrzeni lat 1996–2010 (ok. 30 stanowisk w latach 1996-1997 i 15 stanowisk w roku 2010),a dzięcioła trójpalczastego zmalała z ok. 10 do 3 stanowisk. W ostatnich latach liczba stanowisk dzięcioła białogrzbietego w Puszczy Boreckiej na obszarach chronionych nie zmieniła się, natomiast bardzo silny spadek liczebności dotyczy lasów gospodarczych – ok. 2,5 razy. Zagęszczenie stanowisk w lasach gospodarczych w roku 2010 było 10-krotnie niższe niż w rezerwatach przyrody i lasach objętych ochroną (zimowe ostoje żubrów w rejonie Woliska). W przypadku dzięcioła białogrzbietego nastąpił spadek liczebności populacji, jak i spadek zajmowanego areału (o 50%). Również wykazano zmniejszenie powierzchni odpowiednich siedlisk (olsów w wieku ponad 60 lat) – w latach 2001-2010 ich powierzchnia w całej Puszczy Boreckiej zmniejszyła się o 21%, w tym w nadleśnictwie Borki aż o 36%. Zamieszczone w Planie urządzenia  lasu nadleśnictwa Borki zalecenia ochrony dzięciołów na terenie Puszczy Boreckiej, traktują ochronę priorytetowych gatunków, w tym dzięciołów:  białogrzbietego i trójpalczastego w sposób marginalny i jeśli nie dojdzie do skorygowania zapisów w PUL i podjęcia konkretnych działań ochronnych zgodnie z propozycjami w niniejszym opracowaniu Polska będzie musiała ponieść odpowiedzialność  za utratę korzystnego stanu ochrony tych taksonów i ich siedlisk na obszarze Natura 2000 Puszcza Borecka.

Raport został wysłany do GDOŚ, RDOŚ Olsztyn, BUL w Białymstoku i obu gospodarujących w  Puszczy Boreckiej nadleśnictw: Borki i Czerwony Dwór. Aktualnie trwa wymiana uwag na temat raportu między zainteresowanymi stronami. Mamy jednak nadzieję, że proponowane rozwiązania dotyczące zapewnienia właściwego stanu ochrony obu gatunków przynajmniej częściowo zostaną uwzględnione w Planie Urządzania Lasu i Planie Zadań Ochronnych. Niniejszy raport jest modelowym przykładem bardzo konkretnych zaleceń do ochrony gatunków w obszarach Natura 2000. Jest też przykładem niezwykłego zaangażowania opiekuna w ochronę ostoi Puszcza Borecka! Zainteresowanym osobom raport możemy wysłać mailem.