Skip to content
29.03.2012 Jest nowy obszar OSOP - Dolina Przysowy i Słudwi !

W związku z budową drogi ekspresowej S3 na odcinku Szczecin - Gorzów Wielkopolski oraz w wyniku negocjacji z Komisją Europejską w zakresie wypełniania warunków środowiskowych, strona polska podjęła działania kompensujące za siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków stanowiące przedmiot ochrony w obszarach sieci Natura 2000, objęte negatywnym oddziaływaniem ww. inwestycji. 

29 marca 2012 r. rozporządzeniem Ministra Środowiska powołano nowy obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 - Doliny Przysowy i Słudwi (PLB 100003), stanowiący kompensację za siedliska 6 gatunków ptaków, które ucierpiały wskutek obniżenia walorów przyrodniczych obszaru Natura 2000 Jeziora Wełtyńskie (PLB 320018) - błotniaka stawowego, derkacza, rybitwy czarnej, gęgawy, gęsi białoczelnej i zbożowej. Propozycję utworzenia nowego obszaru specjalnej ochrony ptaków przygotowano na podstawie istniejących danych naukowych oraz inwentaryzacji przyrodniczych przeprowadzonych w 2010 i 2011 r.

ŹRÓDŁO: GDOŚ