Skip to content
Plany Zadań Ochronnych


Stan realizacji: Ok. 50 PZO w opracowaniu, ok. 5 gotowych projektów PZO, opiekunowie ostoi zaangażowani w opracowanie ok 60% aktualnie przygotowywanych planów.

 

Informacje: 

W latach 2010-2013 przewidywane jest sporządzenie tzw. planów zadań ochronnych (w skrócie PZO) dla ponad 400 obszarów Natura 2000 w Polsce. Środki na ten cel pochodzą z V osi priorytetowej programu Infrastruktura i Środowisko. Do roku 2017 takie plany będą musiały powstać dla wszystkich obszarów Natura 2000 w kraju.

Plany zadań ochronnych sporządza się i realizuje dla obszarów Natura 2000. Dokument powstaje w ciągu 6 lat od ustanowienia obszaru specjalnej ochrony ptaków lub zatwierdzenia przez Komisję Europejską obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty. Plan zadań ochronnych można sporządzać także dla obszaru zaproponowanego Komisji Europejskiej, jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty. Planów nie sporządza się dla terenu dla którego ustanowiono plan ochrony obszaru Natura 2000 lub uwzględniającego zakres Natura 2000 oraz obszarów morskich.

Projekt planu sporządza sprawujący nadzór nad obszarem (zwykle Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, niekiedy Dyrektor Parku Narodowego). W procesie sporządzenia planu konieczny jest udział osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, a także możliwość wnoszenia uwag i wniosków ze strony ogółu społeczeństwa.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ustanawia plan na okres 10 lat, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, kierując się koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Plan zadań ochronnych może być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony tych siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt.


Planowanie ochrony dla obszaru Natura 2000 lub jego części może być pogłębione przez sporządzenie bardziej szczegółowego planu ochrony.

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 zawiera:

1.       opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000,

2.       identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony,

3.       cele działań ochronnych,

4.       określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, w tym w szczególności działań dotyczących: ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk; monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów; uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony,

5.       wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000,

6.       wskazanie terminu sporządzenia, w razie potrzeby, planu ochrony dla części lub całości obszaru. 

 

Szczegółowy tryb sporządzania i zakres prac określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 17 lutego 2010 r. tutaj: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100340186

 

WAŻNE! 

01 stycznia 2012 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody:

W art. 28, który traktuje o planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 do ust. 11, który brzmi: „Planu zadań ochronnych nie sporządza się dla obszaru Natura 2000 lub jego części:” dodano pkt. 3a: „pokrywającego się w całości lub części z obszarem nadleśnictwa, dla którego ustanowiony plan urządzenia lasu został poddany ocenie oddziaływania na środowisko” (str. 13 załączonego pliku), 
W art. 32 zmieniono zapis ust. 4 „Na terenie zarządzanym przez PGLLP znajdującym się na obszarze Natura 2000 zadania w zakresie ochrony przyrody wykonuje samodzielnie miejscowy nadleśniczy, zgodnie z ustaleniami planu zadań ochronnych lub planu ochrony obszaru Natura 2000 uwzględnionymi w planie urządzania lasu” na następujący:  „na terenie zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, na którym znajduje się obszar Natura 2000, zadania w zakresie ochrony przyrody wykonuje samodzielnie właściwy miejscowo nadleśniczy, w oparciu o ustalenia planu urządzenia lasu.”

 

PLANY ZADAŃ OCHRONNYCH W REALIZACJI:

 

UM SZCZECIN:

„Zatoka Pomorska” (kod obszaru PLB990003)

„Zalew Szczeciński” (kod obszaru PLB320009)

„Zalew Kamieński i Dziwna” (kod obszaru PLB320011)

Białowieski Park Narodowy:

PLC 200004 Puszcza Białowieska Projekt planu: http://puszcza-info.buligl.pl/portal/

Biebrzański Park Narodowy:

PLB 200006 Ostoja Biebrzańska

Poleski Park Narodowy:

PLB 060019 Polesie

Karkonoski Park Narodowy:

PLB 020007 „Karkonosze”

Bieszczadzki Park Narodowy:

PLC180001 „Bieszczady". 

WIGIERSKI PARK NARODOWY:

„Puszcza Augustowska” PLB20002

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY:

PLB320016 „Lasy Puszczy nad Drawą”

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY:

PLB300017  „Ostoja Rogalińska”

PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY:

PLC 080001 "Ujście Warty".

·      BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY:

PLB120011 Babia Góra

 

RDOŚ BIAŁYSTOK

PLB200007 Dolina Górnej Narwi,  projekt planu do pobrania tutaj: http://www.bialystok.rdos.gov.pl/natura2000pzo/files/konsultacje/konsultacje-dgn-plan.pdf

 

RDOŚ BYDGOSZCZ:

PLB040002 Bagienna Dolina Drwęcy– projekt planu do pobrania tutaj: 

http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=831:projekt-planu-zada-ochronnych-dla-obszaru-natura-2000-plb-040002-bagienna-dolina-drwcy&catid=46:projekt-pois050300-00-18609&Itemid=67

 

PLB040005 Żwirownia Skoki,

·      PLB040004 Ostoja Nadgoplańska,

 

RDOŚ GDAŃSK:

Bielawskie Błota  PLB220010

 

RDOŚ GORZÓW WIELKOPOLSKI:

PLB080002 Dolina Dolnej Noteci

 

RDOŚ KATOWICE:

PLB240003 Stawy Wielikąt  i Las Tworkowski

PLB240001 Dolina Górnej Wisły

PLB240002 Beskid Żywiecki

 

RDOŚ KIELCE:

Dolina Nidy PLB260001

Projekt planu do pobrania:  http://bip.kielce.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=235&Itemid=70

 

RDOŚ KRAKÓW:

PLB120007 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie

PLB120005 Dolina Dolnej Skawy

·      PLB120002 Puszcza Niepołomicka

 

RDOŚ LUBLIN:

PLB060005 Lasy Janowskie

  

RDOŚ ŁÓDŹ:

PLB100002 Zbiornik Jeziorsko

 

RDOŚ OLSZTYN:

·      PLB280007 Puszcza Napiwodzko - Ramucka,

·      PLB280011 Lasy Skaliskie,

PLB280008 Puszcza Piska.

 

RDOŚ POZNAŃ:

PLB300006 Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem,

PLB300011 Pojezierze Sławskie,

PLB300015 Puszcza Notecka,

 

RDOŚ Rzeszów:

PLB120007 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie

 

RDOŚ SZCZECIN:

Jezioro Miedwie i Okolice PLB320005,

Dolina Dolnej Odry PLB320003,

Łąki Skoszewskie PLB320007,

Jezioro Świdwie PLB320006,

Ostoja Ińska PLB320008,

Jezioro Świdwie PLB320006,

Ostoja Ińska PLB32000,

Jeziora Wełtyńskie PLB320018,

Puszcza Goleniowska PLB320012,

Ostoja Cedyńska PLB320017,

 

RDOŚ WARSZAWA:

PLB140004 Dolina Środkowej Wisły, 
PLB140011 Bagno Całowanie,

 

RDOŚ WROCŁAW:

Projekt Planu Ochrony PLB020003 Stawy Przemkowskie: http://wroclaw.rdos.gov.pl/doc/2011/PZO/tekst_projektu_planu_ochrony.pdf