Skip to content
28.01.2012 Polska przed Trybunałem

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dziś wyrok przeciwko Polsce w sprawie nie objęcia ochroną wszystkich gatunków dzikich ptaków występujących na europejskim terytorium państw członkowskich , chronionych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, a także niewłaściwego określenia  warunków ustanowienia odstępstw od zakazów ustanowionych w tej dyrektywie.

Trybunał, zgodnie z zasadami, orzekał o stanie prawnym z marca 2010 r. Od tego czasu Polska poprawiła niektóre uchybienia (m.in. w aktualnym rozporządzeniu o ochronie zwierząt wprowadzono ochronę kormorana i czapli także na stawach rybnych, a także objęto ochroną "wszystkie ptaki występujące naturalnie na terytorium UE”). Wciąż jednak funkcjonują niektóre uregulowania ustawowe, dotyczące szczegółów udzielania odstępstw od zakazów ochrony gatunkowej, które Trybunał uznał za niezgodne z prawem UE.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=118561&pageIn