Skip to content
20.12.2011 Jest strategia zarządzania populacją kormorana

 

 

Na stronie http://gatunki.sggw.pl/ od sierpnia b.r. znajduje się projekt Strategii zarządzania populacją kormorana w Polsce (I wersja), opracowany w ramach projektu "Krajowe strategie gospodarowania wybranymi gatunkami chronionymi lub konfliktowymi", wdrażanego przez SGGW.

Link bezpośredni do dokumentu:http://www.smz.waw.pl/files-gatunki/kormoran_strategia_draft_25_08_2011.pdf

Projekt zakłada możliwość stosowania derogacji od ochrony gatunkowej wg obowiązujących przepisów, z odstrzałem i niszczeniem lęgów włącznie, jednak tylko w miejscach najbardziej narażonych. Morze i zalewy przymorskie miałyby być wyłączone z dzialan przeciwko kormoranom, za wyjątkiem działań lokalnych w małej skali powodowanych szczególnymi powodami. Na stawach uzyskanie drogacji byłoby stosunkowo łatwe - np. derogacja udzielana na 5 lat, w decycji o wyznaczeniu obrębu hodowlanego, przez marszałka województwa w uzgodnieniu z RDOŚ.  Jeziora i rzeki o charakterze nizinnym byłyby traktowane "przejściowo" - żeby uzyskać zgodę na płoszenie kormoranów (także przez odstrzał) musi być wskazane niebezpieczeostwo wystąpienia znaczącej szkody oraz wskazanie miejsc w promieniu do 40 km, które są przez kormorany zasiedlone, i na których ptaki te nie będą płoszone. Z zasady nie powinny byd wydawane pozwolenia na płoszenie w tych miejscach, które sąsiadują z obiektami hodowlanymi oraz na rzekach, które przepływają w sąsiedztwie zbiorników oligotroficznych. Również objęcie jeziora ochroną w ramach ptasiego obszaru Natura 2000 jest ważną przesłanką przeciwko wydawaniu pozwoleo na płoszenie. Nie powinny być wydawane zgody w okresie lęgowym, jeżeli w sąsiedztwie obiektu znajduje się kolonia lęgowa. Odpowiednie władze ochrony przyrody powinny inicjować programy wypłaszania kormoranów z 56 noclegowisk położonych nad zbiornikami oligotroficznymi, szczególnie objętymi ochroną rezerwatową oraz zapobiegania powstawaniu w takich miejscach kolonii lęgowych. Cieki o charakterze górskim powinny byd objęte zasadami analogicznymi dla stawów hodowlanych, z tym, że muszą być wskazane miejsca bez płoszenia kormoranów i badany skład pokarmu zabijanych kormoranów.